Podpri dejavnost društva

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Društvo za raziskovanja jam Ljubljana, Luize Pesjakove 11, 1000 Ljubljana. Mogoče mu je nameniti do 1 % dohodnine.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini ter 60. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 1 % dohodnine, po tem zakonu odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka (0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%…), seštevek vseh pa ne more presegati 1 % dohodnine.

Izpolnjeno zahtevo je treba poslati na pristojni davčni urad, lahko pa tudi na naslov društva, v kolikor ne veste, kateri davčni urad je pristojen za vas. Društvo bo zahtevo nato poslalo na pristojni davčni urad. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Če nam namenite del dohodnine, s tem niste prikrajšani, saj bi sicer šel ta del vaše dohodnine v državni proračun. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Več informacij je dostopnih na portalu e-Davki.