Dokumentiranje jam

Neznani podzemski svet je dokončno odkrit šele, ko postane del občečloveškega znanja. Jama ali njen del je raziskan, ko je izdelan zapisnik. Informacije, ki so jih zbirale generacije jamarjev, dobijo svojo moč, ko so v katastru jam in jih obravnavamo povezano.

Kataster jam je urejena zbirka dokumentov o raziskanih in registriranih kraških jamah, ki prispevajo k znanju o podzemskem svetu. V Sloveniji je raziskanih čez 11.000 jam. Uspešno iskanje novih jam temelji na izločanju. Da vemo, kaj je že izločeno, brezpogojno potrebujemo zapis. Odkritje jame pripišemo tistemu, ki je jamo ali njen del prvi dokumentiral.

Kolaž dveh fotografij merjenja jame, ki sta nastali v razmaku 70 let. Kolaž služi kot naslovna slika eKatastra.

Kataster lahko uporabljajo tudi tisti, ki se sami ne podajajo v jame, a jih zanimajo kraški pojavi – krasoslovci, geologi, geografi, arheologi, gradbeniki, hidrotehniki, itd.

Društvo vodi svoj kataster jam. Vse gradivo v katastru je zavarovano za avtorsko zakonodajo, materialne avtorske pravice pa zastopa po podpisanih dogovorih s člani društva.

Uradno registracijo novo zabeleženih jam opravi Inštitut za raziskovanje kras ZRC SAZU, ki mu redno pošiljamo gradivo o novih jamah ter dopolnilne podatke o že znanih jamah.

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je razvilo tudi prvi spletni kataster jam na svetu.

Povzeto in prilagojeno po priročniku Ne hodi v jame brez glave.